پرداخت تسهیلات طرح های مصوب در سامانه اشتغال تا پایان تیر ماه
پرداخت تسهیلات طرح های مصوب در سامانه اشتغال تا پایان تیر ماه

براساس مصوبه شورای عالی اشتغال تسهیلات طرح‌های مصوب موجود در سامانه جامع تسهیلات اشتغال کشور تا پایان تیرماه پرداخت می شود.

براساس مصوبه شورای عالی اشتغال تسهیلات طرح‌های مصوب موجود در سامانه جامع تسهیلات اشتغال کشور تا پایان تیرماه پرداخت می شود.