برگزاری نخستین دعای کمیل زائران ایرانی در مدینه النبی
برگزاری نخستین دعای کمیل زائران ایرانی در مدینه النبی

نخستین دعای کمیل زائران ایرانی درمدینه منوره پنج شنبه شب دریکی ازهتل های محل اسکان زائران کشورمان برگزار شد.

نخستین دعای کمیل زائران ایرانی درمدینه منوره پنج شنبه شب دریکی ازهتل های محل اسکان زائران کشورمان برگزار شد.