سردار قاآنی: مقاومت ریشه ایدئولوژیک داشت و والاترین الگویش شهر دزفول بود
سردار قاآنی: مقاومت ریشه ایدئولوژیک داشت و والاترین الگویش شهر دزفول بود

سردار قاآنی گفت: شهر دزفول در خط اول جبهه بود و ساکنان این شهر حامی و پشتیبان نبرد با دشمن بودند. مقاومت ریشه ایدئولوژیک داشت و والاترین الگوی آن شهر دزفول بود.

سردار قاآنی گفت: شهر دزفول در خط اول جبهه بود و ساکنان این شهر حامی و پشتیبان نبرد با دشمن بودند. مقاومت ریشه ایدئولوژیک داشت و والاترین الگوی آن شهر دزفول بود.