پایان نابه‌سامانی کوله‌بران کرمانشاهی/ ثبت‌نام از کوله‌بران هفته آینده آغاز می‌شود
پایان نابه‌سامانی کوله‌بران کرمانشاهی/ ثبت‌نام از کوله‌بران هفته آینده آغاز می‌شود

ساماندهی ویژه کوله‌بران کرمانشاهی در قالب طرح «کرامت کولبران» ابلاغ شده و از هفته آینده هم ثبت‌نام از کولبران با هدف ارتقای معشیت آنان و مرزنشینان آغاز می‌شود.

ساماندهی ویژه کوله‌بران کرمانشاهی در قالب طرح «کرامت کولبران» ابلاغ شده و از هفته آینده هم ثبت‌نام از کولبران با هدف ارتقای معشیت آنان و مرزنشینان آغاز می‌شود.