منابع بانکی کردستان افزایش یابد/ ۱۵درصد حقوق معادن دولتی بازگردد
منابع بانکی کردستان افزایش یابد/ ۱۵درصد حقوق معادن دولتی بازگردد

استاندار کردستان گفت: منابع بانکی کردستان کمتر از یک درصد بوده که انتظار می‌رود این میزان افزایش یاید.

استاندار کردستان گفت: منابع بانکی کردستان کمتر از یک درصد بوده که انتظار می‌رود این میزان افزایش یاید.