برگزاری نشست بررسی چالش‌ها و فرصت‌های صنعت طیور گوشتی کشور در کرمان
برگزاری نشست بررسی چالش‌ها و فرصت‌های صنعت طیور گوشتی کشور در کرمان

مدیرعامل اتحادیه مرغداران استان کرمان از برگزاری سومین نشست بررسی چالش‌ها و فرصت‌های صنعت طیور گوشتی کشور همراه با نمایشگاه تخصصی صنعت طیور گوشتی در کرمان خبر داد.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران استان کرمان از برگزاری سومین نشست بررسی چالش‌ها و فرصت‌های صنعت طیور گوشتی کشور همراه با نمایشگاه تخصصی صنعت طیور گوشتی در کرمان خبر داد.