"مرگ مالی" در انتظار کشورهای ثروتمند به علت افزایش شدید بدهی‌
"مرگ مالی" در انتظار کشورهای ثروتمند به علت افزایش شدید بدهی‌

اقتصاددان آمریکایی و رئیس مؤسسه مشاوره و سرمایه گذاری “لفر تنگلر” هشدار داد که اقتصادهای بزرگی که نتوانند مشکلات بدهی فزاینده خود را حل کنند، به “مرگ مالی” دچار خواهند شد.

اقتصاددان آمریکایی و رئیس مؤسسه مشاوره و سرمایه گذاری "لفر تنگلر" هشدار داد که اقتصادهای بزرگی که نتوانند مشکلات بدهی فزاینده خود را حل کنند، به "مرگ مالی" دچار خواهند شد.