اینتر برای طارمی تست پزشکی رزرو کرد
اینتر برای طارمی تست پزشکی رزرو کرد

جزئیات جدیدی از انتقال مهدی طارمی به تیم فوتبال اینترمیلان ایتالیا منتشر شد.

جزئیات جدیدی از انتقال مهدی طارمی به تیم فوتبال اینترمیلان ایتالیا منتشر شد.