صدور هشدار زرد هواشناسی در کاشان؛ احتمال وقوع تندباد و کاهش محسوس دما پیش‌بینی می‌شود
صدور هشدار زرد هواشناسی در کاشان؛ احتمال وقوع تندباد و کاهش محسوس دما پیش‌بینی می‌شود

رئیس اداره هواشناسی کاشان ضمن اشاره به صدور هشدار زرد هواشناسی در کاشان گفت: احتمال وقوع تندباد و کاهش محسوس دما پیش‌بینی می‌شود.

رئیس اداره هواشناسی کاشان ضمن اشاره به صدور هشدار زرد هواشناسی در کاشان گفت: احتمال وقوع تندباد و کاهش محسوس دما پیش‌بینی می‌شود.