مصرف برق کولرها در ایران به اندازه برق ۵ کشور همسایه
مصرف برق کولرها در ایران به اندازه برق ۵ کشور همسایه

معاون برق و انرژی وزیر نیرو با بیان اینکه سیستم‌های سرمایشی ایران به اندازه پنج کشور همسایه برق مصرف می‌کنند، افزود: هوشمند سازی صنعت برق کشور آغاز شده و در این رابطه پیشرفت‌های خیلی خوبی داشته ایم.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو با بیان اینکه سیستم‌های سرمایشی ایران به اندازه پنج کشور همسایه برق مصرف می‌کنند، افزود: هوشمند سازی صنعت برق کشور آغاز شده و در این رابطه پیشرفت‌های خیلی خوبی داشته ایم.