منشا ۱۵ درصد گرد و غبار در کشور از اراضی کشاورزی است
منشا ۱۵ درصد گرد و غبار در کشور از اراضی کشاورزی است

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: منشا حدود ۱۵ درصد میزان گرد و غبار از اراضی کشاورزی است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: منشا حدود ۱۵ درصد میزان گرد و غبار از اراضی کشاورزی است.