قطعی آب ۱۰۰۰ مشترک روستایی در نیشابور
قطعی آب ۱۰۰۰ مشترک روستایی در نیشابور

رئیس اداره آب و فاضلاب نیشابور گفت: قطعی آب هزار مشترک روستای کلاغان و دهنو خالصه این شهرستان به دلیل ریزش چاه اصلی تامین کننده آب است.

رئیس اداره آب و فاضلاب نیشابور گفت: قطعی آب هزار مشترک روستای کلاغان و دهنو خالصه این شهرستان به دلیل ریزش چاه اصلی تامین کننده آب است.