منظور: سازمان برنامه و بودجه عملکرد همه دستگاه‌ها را می‌تواند رصد کند
منظور: سازمان برنامه و بودجه عملکرد همه دستگاه‌ها را می‌تواند رصد کند

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه سازمان برنامه و بودجه چشم و گوش دولت است و عمکرد همه دستگاه‌ها را می تواند رصد کند، گفت: یکی از وظایف مهم سازمان برنامه و بودجه نظارت عملیاتی است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه سازمان برنامه و بودجه چشم و گوش دولت است و عمکرد همه دستگاه‌ها را می تواند رصد کند، گفت: یکی از وظایف مهم سازمان برنامه و بودجه نظارت عملیاتی است.