محرومیت عضو هیئت مدیره آلومینیوم و مربی شمس آذر
محرومیت عضو هیئت مدیره آلومینیوم و مربی شمس آذر

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال آرای خود را درباره دو پرونده اعلام کرد.

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال آرای خود را درباره دو پرونده اعلام کرد.