"وصال" از صدای تازه‌اش حکایت می‌کند
"وصال" از صدای تازه‌اش حکایت می‌کند

حمیدرضا زارعی نوازندۀ نی از انتشار آثاری با محوریت موسیقی دستگاهی ایران و موسیقی الکترونیک خبر داد.

حمیدرضا زارعی نوازندۀ نی از انتشار آثاری با محوریت موسیقی دستگاهی ایران و موسیقی الکترونیک خبر داد.