بهای بلیت مترو تهران پرند تصویب شد/ قیمت بلیت مبلغ‌دار ۱۳۶۵۰ تومان و بلیت تک سفره ۱۵۰۰۰ تومان است
بهای بلیت مترو تهران پرند تصویب شد/ قیمت بلیت مبلغ‌دار ۱۳۶۵۰ تومان و بلیت تک سفره ۱۵۰۰۰ تومان است

در جریان یکصدونودوهشتمین جلسه شورای شهر تهران بهای بلیت مترو پرند مشخص شد.

در جریان یکصدونودوهشتمین جلسه شورای شهر تهران بهای بلیت مترو پرند مشخص شد.