پرس: گرندپری قطر احتمالاٌ بدترین نتیجه دوران حرفه‌ای من بود
پرس: گرندپری قطر احتمالاٌ بدترین نتیجه دوران حرفه‌ای من بود

نایب‌قهرمان فرمول یک ۲۰۲۳ بدترین لحظه دوران حرفه‌ای را در فصل اخیر نام برد.

نایب‌قهرمان فرمول یک ۲۰۲۳ بدترین لحظه دوران حرفه‌ای را در فصل اخیر نام برد.