قالیباف: حامل های انرژی بهترین تامین منابع دولت است/ نباید دست تو جیب مردم کرد
قالیباف: حامل های انرژی بهترین تامین منابع دولت است/ نباید دست تو جیب مردم کرد

رئیس مجلس گفت: باید برنامه هفتم میثاق ملی همه باشد و خارج آن هیچ کاری نشود، اما نیازمند منابع مالی هستیم که در تامین منابع باید دولت و مجلس در اوج همکاری باشند و در تامین آن نباید دست تو جیب مردم کرد.

رئیس مجلس گفت: باید برنامه هفتم میثاق ملی همه باشد و خارج آن هیچ کاری نشود، اما نیازمند منابع مالی هستیم که در تامین منابع باید دولت و مجلس در اوج همکاری باشند و در تامین آن نباید دست تو جیب مردم کرد.