لزوم انتشار صورت های مالی شهرداری ها و بنیاد های خیریه برای اطلاع مردم
لزوم انتشار صورت های مالی شهرداری ها و بنیاد های خیریه برای اطلاع مردم

رئیس سازمان بورس با اشاره به انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی از سال گذشته گفت: صورت های مالی شهرداری ها و بنیاد های خیریه و مانند آن هم باید منتشر شود و مردم از آن ها اطلاع پیدا کنند.

رئیس سازمان بورس با اشاره به انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی از سال گذشته گفت: صورت های مالی شهرداری ها و بنیاد های خیریه و مانند آن هم باید منتشر شود و مردم از آن ها اطلاع پیدا کنند.