صیادمنش از هال سیتی جدا می‌شود؟
صیادمنش از هال سیتی جدا می‌شود؟

یک سایت انگلیسی نوشت ممکن است مهاجم تیم ملی فوتبال ایران به‌زودی از تیم هال سیتی جدا شود.

یک سایت انگلیسی نوشت ممکن است مهاجم تیم ملی فوتبال ایران به‌زودی از تیم هال سیتی جدا شود.