دریادار ایرانی با وزیر دفاع و فرمانده نیروی دریایی آذربایجان دیدار کرد
دریادار ایرانی با وزیر دفاع و فرمانده نیروی دریایی آذربایجان دیدار کرد

فرمانده نیروی دریایی ارتش در سفر به آذربایجان با وزیر دفاع و فرمانده نیروی دریایی این کشور دیدار و گفتگو کرد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش در سفر به آذربایجان با وزیر دفاع و فرمانده نیروی دریایی این کشور دیدار و گفتگو کرد.