اتحادیه اروپا طرح تعیین سقف قیمت نفت علیه روسیه را تشدید می‌کند
اتحادیه اروپا طرح تعیین سقف قیمت نفت علیه روسیه را تشدید می‌کند

اتحادیه اروپا می‌خواهد با انجام اصلاحاتی طرح تعیین سقف قیمت نفت علیه روسیه را تشدید کرده و امکان دور زدن این تحریم علیه روسیه را از بین ببرد.

اتحادیه اروپا می‌خواهد با انجام اصلاحاتی طرح تعیین سقف قیمت نفت علیه روسیه را تشدید کرده و امکان دور زدن این تحریم علیه روسیه را از بین ببرد.