سازمان ملل: افغانستان در وضعیت اضطراری دائمی قرار دارد
سازمان ملل: افغانستان در وضعیت اضطراری دائمی قرار دارد

مسئول بخش افغانستان آژانس پناهجویان سازمان ملل اظهار داشت اخراج پناهجویان افغان از پاکستان، افغانستان را در وضعیت اضطراری دائمی قرار داده است.

مسئول بخش افغانستان آژانس پناهجویان سازمان ملل اظهار داشت اخراج پناهجویان افغان از پاکستان، افغانستان را در وضعیت اضطراری دائمی قرار داده است.