بازداشت چند مدیر دولتی در رابطه با پرونده فساد چای/ به "ترک فعل" مسئولان رسیدگی می‌شود
بازداشت چند مدیر دولتی در رابطه با پرونده فساد چای/ به "ترک فعل" مسئولان رسیدگی می‌شود

سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده فساد چای با بیان اینکه نسبت به قصور و ترک فعل دستگاه‌های اجرایی و نظارتی ورود خواهیم کرد، گفت: در این پرونده برخی مدیران با قرارهای صادره تأمینی در بازداشت هستند.

سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده فساد چای با بیان اینکه نسبت به قصور و ترک فعل دستگاه‌های اجرایی و نظارتی ورود خواهیم کرد، گفت: در این پرونده برخی مدیران با قرارهای صادره تأمینی در بازداشت هستند.