اختلاف بر سر ایجاد مرکز حکمیت ورزش در ایران/ صدا و تصویر مخالفان قطع شد!
اختلاف بر سر ایجاد مرکز حکمیت ورزش در ایران/ صدا و تصویر مخالفان قطع شد!

بر سر ایجاد مرکز حکمیت ورزش در ایران بین اعضای مجمع اختلافاتی ایجاد و صدا و تصویر برای خبرنگاران قطع شد.

بر سر ایجاد مرکز حکمیت ورزش در ایران بین اعضای مجمع اختلافاتی ایجاد و صدا و تصویر برای خبرنگاران قطع شد.