جریمه ۱۳۰ میلیارد تومانی برای تبدیل زمین کشاورزی به پلاستیک‌فروشی
جریمه ۱۳۰ میلیارد تومانی برای تبدیل زمین کشاورزی به پلاستیک‌فروشی

رئیس دادگاه بخش قلعه‌نو در شهرستان ری، از تعیین جریمه ۱۳۰ میلیارد تومانی برای تغییر کاربری ۱۰ سوله گلخانه در این بخش خبر داد و گفت: پرونده این ملک بررسی و حکم قلع‌وقمع بنا صادر شد.

رئیس دادگاه بخش قلعه‌نو در شهرستان ری، از تعیین جریمه ۱۳۰ میلیارد تومانی برای تغییر کاربری ۱۰ سوله گلخانه در این بخش خبر داد و گفت: پرونده این ملک بررسی و حکم قلع‌وقمع بنا صادر شد.