بودجه سال ۱۴۰۳ گام اول تحقق عملی برنامه هفتم توسعه است
بودجه سال ۱۴۰۳ گام اول تحقق عملی برنامه هفتم توسعه است

رئیس مجلس گفت: دولت و مجلس با کمک یکدیگر لایحه بودجه ۱۴۰۳ را که گام اول و ۲۰ درصد از تحقق عملی برنامه هفتم خواهد بود، منطبق با برنامه هفتم، بررسی کنند.

رئیس مجلس گفت: دولت و مجلس با کمک یکدیگر لایحه بودجه ۱۴۰۳ را که گام اول و ۲۰ درصد از تحقق عملی برنامه هفتم خواهد بود، منطبق با برنامه هفتم، بررسی کنند.