متقاضیان "عمره مفرده" چگونه از اولویت‌ خود باخبر شوند؟
متقاضیان "عمره مفرده" چگونه از اولویت‌ خود باخبر شوند؟

متقاضیان عمره مفرده می‌توانند سند عمره مفرده خود را از سه طریق استعلام کنند و از اولویت‌ خود مطلع شوند.

متقاضیان عمره مفرده می‌توانند سند عمره مفرده خود را از سه طریق استعلام کنند و از اولویت‌ خود مطلع شوند.