حقوق بشر زمانی پیگیری می‌شود که همسو با منافع کشورهای غربی باشد
حقوق بشر زمانی پیگیری می‌شود که همسو با منافع کشورهای غربی باشد

..

حقوق بشرمفهومی جهان‌شمول فارغ از رنگ، نژاد، مذهب و جنسیت افراد است اما زمانی در عمل پیگیری می‌شود که همسو با منافع کشورهای غربی باشد.