هنری کیسینجر؛ مبدع ماشین جنگی آمریکا یا محصول آن؟
هنری کیسینجر؛ مبدع ماشین جنگی آمریکا یا محصول آن؟

..

درباره هنری کیسینجر همواره این پرسش مد نظر بوده که او را بایستی یکی از بنیان‌گذاران اصلی ماشین جنگی آمریکا قلمداد کرد یا محصول آن.