درباره صلاحیت امثال مسعود پزشکیان و انتخابات پرشور
درباره صلاحیت امثال مسعود پزشکیان و انتخابات پرشور

..

هیئت اجرایی انتخابات در بررسی صلاحیت افرادی نظیر آقای پزشکیان می‌توانست با سختگیری کمتری برخورد کند.