حمایت تأمین اجتماعی استان بوشهر از توسعه فعالیت‌های ورزشی بازنشستگان
حمایت تأمین اجتماعی استان بوشهر از توسعه فعالیت‌های ورزشی بازنشستگان

مدیرکل تأمین اجتماعی استان بوشهر با بیان اینکه برای مشارکت و حضور بازنشستگان در المپیاد ورزشی هیچ محدودیتی وجود ندارد گفت: حمایت از توسعه فعالیت‌های ورزشی بازنشستگان در اولویت برنامه‌ها قرار دارد.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان بوشهر با بیان اینکه برای مشارکت و حضور بازنشستگان در المپیاد ورزشی هیچ محدودیتی وجود ندارد گفت: حمایت از توسعه فعالیت‌های ورزشی بازنشستگان در اولویت برنامه‌ها قرار دارد.