یادداشت| واکاوی علل حمایت متفکران چپ از رژیم اشغالگر
یادداشت| واکاوی علل حمایت متفکران چپ از رژیم اشغالگر

..

"فلسطین علم مبارزه را تغییر داد، چه چپ‌ها بخواهند چه نخواهند، دیگر عنان کارِ علم مقاومت دست آنها نیست. مردم فلسطین علم مبارزه را از مهلکه سازش، مصالحه نجات دادند."