اعتصاب کارکنان دانشگاه‌های آلمان
اعتصاب کارکنان دانشگاه‌های آلمان

کارمندان بخش دولتی در بیش از ۵۰ دانشگاه در آلمان در اعتصاب هشدار دهنده‌ای خواستار دستمزد بیشتر شدند.

کارمندان بخش دولتی در بیش از ۵۰ دانشگاه در آلمان در اعتصاب هشدار دهنده‌ای خواستار دستمزد بیشتر شدند.