یادداشت|در شرح منازعه روزنامه‌نگاران با علوم انسانی اسلامی
یادداشت|در شرح منازعه روزنامه‌نگاران با علوم انسانی اسلامی

..

یک پژوهشگر مسائل ایران نوشت: درست است که نمی‌توانیم علم روانشناسی را اسلامی کنیم زیرا ماهیت آن در رفع بحران‌های روانی نظام مدرن اختراع‌شده اما می‌توانیم علومی مرتبط با روان بشر آسیایی بسازیم و آن را علم روانشناسی اسلامی یا معرفت اسلامی روان! بنامیم.