بازی دوگانه بی بی سی در غزه/ سکوت مرگبار رسانه های غربی به جنایات اسرئیل
بازی دوگانه بی بی سی در غزه/ سکوت مرگبار رسانه های غربی به جنایات اسرئیل

..

در نشست علمی بازی دوگانه بی بی سی در غزه بازی دوگانه و سکوت مرگبار رسانه های غربی نسبت به جنایات جنگی متعدد اسرئیل در فلسطین مورد بررسی قرار گرفت.