یادداشت| بحران ناترازی گاز
یادداشت| بحران ناترازی گاز

..

دولت باید در برنامه‌های کوتاه مدت و بلندمدت خود اقدام به توسعه ظرفیت های تولید، افزایش ظرفیت ذخیره سازی گاز طبیعی، کاهش مصرف از طریق بهینه‌سازی و صرفه جویی و تعدیل نرخ تعرفه‌های گاز مصرفی در بخش‌های مختلف نماید.