چگونه از رسانه‌ها برای انحراف موضوعات حقوق بشری استفاده می‌شود؟
چگونه از رسانه‌ها برای انحراف موضوعات حقوق بشری استفاده می‌شود؟

..

رسانه‌ها کارشان این است که ساختارهای واقعی را در زمان انتقال ارزش‌گذاری می‌کنند و با این کار پدیده‌ای را مهم‌تر و پدیده دیگری را نازل‌تر نشان می‌دهند.