فرامتن طوفان الاقصی، مقاومت و خاورمیانه جدید
فرامتن طوفان الاقصی، مقاومت و خاورمیانه جدید

..

از طوفان الاقصی تا گفتارها و اقدامات مجموعه مقاومت در ایران و لبنان و فلسطین و عراق و یمن جبهه بندی جدیدی را در این منطقه ترسیم و نقطه نزاع و تمایز بین مجموعه بازیگران را حول و حوش دوگانه مقاومت و ضد مقاومت تقسیم کرده است.