انتقاد عضو شورای شهر تهران به جانمایی آرامستان جدید در "کوه بی‌بی شهربانو"
انتقاد عضو شورای شهر تهران به جانمایی آرامستان جدید در "کوه بی‌بی شهربانو"

اعضای شورای شهر تهران در جلسه امروز شورا به موضوعات مختلفی از جمله جانمایی آرامستان جدید پایتخت پرداختند.

اعضای شورای شهر تهران در جلسه امروز شورا به موضوعات مختلفی از جمله جانمایی آرامستان جدید پایتخت پرداختند.