زمان انتخاب رشته مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دستیاری اعلام شد
زمان انتخاب رشته مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دستیاری اعلام شد

مرکز سنجش آموزش پزشکی در اطلاعیه شماره ۱۳ زمان انتخاب رشته محل در مرحله تکمیل ظرفیت پنجاهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی را اعلام کرد.

مرکز سنجش آموزش پزشکی در اطلاعیه شماره ۱۳ زمان انتخاب رشته محل در مرحله تکمیل ظرفیت پنجاهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی را اعلام کرد.