تکرار یک شایعه از بلگراد ۲۰۲۲ تا بلگراد ۲۰۲۳؛ آیا کشتی‌گیران میزبان بدون وزن‌کشی کشتی گرفتند؟
تکرار یک شایعه از بلگراد ۲۰۲۲ تا بلگراد ۲۰۲۳؛ آیا کشتی‌گیران میزبان بدون وزن‌کشی کشتی گرفتند؟

همچنان که سال گذشته در مورد کشتی‌گیران صربستانی عنوان می‌شد آنها سر وزن کشتی نمی‌گیرند، امسال هم چنین موضوعی از سوی برخی ایرانی‌ها در مورد این تیم شنیده می‌شد.

همچنان که سال گذشته در مورد کشتی‌گیران صربستانی عنوان می‌شد آنها سر وزن کشتی نمی‌گیرند، امسال هم چنین موضوعی از سوی برخی ایرانی‌ها در مورد این تیم شنیده می‌شد.