همه مشترکان خانگی و تجاری در برابر حوادث ناشی از گاز بیمه شدند
همه مشترکان خانگی و تجاری در برابر حوادث ناشی از گاز بیمه شدند

بر اساس قرارداد جدید شرکت ملی گاز ایران با یکی از شرکت‌های بیمه‌ای و در ادامه طرح بیمه مشترکان گاز طبیعی، همه مشترکان خانگی – تجاری در کشور، در برابر حوادث ناشی از گاز بیمه شدند.

بر اساس قرارداد جدید شرکت ملی گاز ایران با یکی از شرکت‌های بیمه‌ای و در ادامه طرح بیمه مشترکان گاز طبیعی، همه مشترکان خانگی – تجاری در کشور، در برابر حوادث ناشی از گاز بیمه شدند.