نبیه بری: برخی در داخل لبنان نمی‌خواهند رئیس جمهور انتخاب شود
نبیه بری: برخی در داخل لبنان نمی‌خواهند رئیس جمهور انتخاب شود

رئیس پارلمان لبنان با ابراز نگرانی درباره اینکه برخی در داخل این کشور نمی‌خواهند رئیس جمهور انتخاب شود گفت، ابتکاری که من مطرح کرده بودم فرصتی ارزشمند برای پایان بحران بود اما متاسفانه برخی طرف‌ها مانع شدند و گفتگو را رد کردند.

رئیس پارلمان لبنان با ابراز نگرانی درباره اینکه برخی در داخل این کشور نمی‌خواهند رئیس جمهور انتخاب شود گفت، ابتکاری که من مطرح کرده بودم فرصتی ارزشمند برای پایان بحران بود اما متاسفانه برخی طرف‌ها مانع شدند و گفتگو را رد کردند.