امام جمعه کرمان: ولایت‌پذیری شهید سلیمانی باید در بین سیاسیون تقویت شود
امام جمعه کرمان: ولایت‌پذیری شهید سلیمانی باید در بین سیاسیون تقویت شود

امام جمعه کرمان با بیان اینکه شهید سلیمانی در خدمت امام جامعه و مطیع اوامر ولایت فقیه بود، گفت: ولایت‌پذیری شهید سلیمانی باید در بین سیاسیون تقویت شود.

امام جمعه کرمان با بیان اینکه شهید سلیمانی در خدمت امام جامعه و مطیع اوامر ولایت فقیه بود، گفت: ولایت‌پذیری شهید سلیمانی باید در بین سیاسیون تقویت شود.