صادرات زعفران صعودی شد
صادرات زعفران صعودی شد

رئیس شورای ملی زعفران ایران گفت: با اقدامات موثر دولت و شورای ملی زعفران و تشکل‌ها برای افزایش تقاضای جهانی این محصول افزایش ۶۳ درصد صادرات زعفران نسبت به سال گذشته در ۵ ماهه امسال رقم خورد.

رئیس شورای ملی زعفران ایران گفت: با اقدامات موثر دولت و شورای ملی زعفران و تشکل‌ها برای افزایش تقاضای جهانی این محصول افزایش ۶۳ درصد صادرات زعفران نسبت به سال گذشته در ۵ ماهه امسال رقم خورد.