تقوی: منطقی است که انتخابات فدراسیون والیبال در تقابل با FIVB نباشد
تقوی: منطقی است که انتخابات فدراسیون والیبال در تقابل با FIVB نباشد

مشاور رئیس فدراسیون والیبال گفت، انتخابات فدراسیون والیبال باید طوری برگزار شود که فدراسیون جهانی آن را تأیید کند و از طرفی نظرات وزارت ورزش هم در انتخابات لحاظ شود.

مشاور رئیس فدراسیون والیبال گفت، انتخابات فدراسیون والیبال باید طوری برگزار شود که فدراسیون جهانی آن را تأیید کند و از طرفی نظرات وزارت ورزش هم در انتخابات لحاظ شود.