مین‌هایی که ائتلاف نتانیاهو را هر آن در آستانه فروپاشی می‌برند!
مین‌هایی که ائتلاف نتانیاهو را هر آن در آستانه فروپاشی می‌برند!

از نگاه یک رسانه عبری زبان نتانیاهو در میدان مینی قدم بر می‌دارد که هر آن احتمال انفجار آنها می‌رود و می‌تواند موجب فروپاشی ائتلاف او و سقوط کابینه‌اش شود.

از نگاه یک رسانه عبری زبان نتانیاهو در میدان مینی قدم بر می‌دارد که هر آن احتمال انفجار آنها می‌رود و می‌تواند موجب فروپاشی ائتلاف او و سقوط کابینه‌اش شود.