خبرنگار و رسالت بی پایان
خبرنگار و رسالت بی پایان

علیرضاجاویدعربشاهی،مدیرمسئول و صاحب امتیاز گنابادآنلاین به مناسبت روز خبرنگار یادداشت کوتاهی را در اختیار رسانه ها قرار داده است

از دیدگاه تئوری، خبرنگار شخصی است که با استفاده از منابع خبری، وظیفه تهیه گزارش (مکتوب، صوتى و تصویری) کامل و جامع و قابل‌پخش از یک واقعه را به‌عهده دارد،حال آن که این تعریف فقط به لحاظ شکلی یک خبرنگار را توصیف می کند! اما مهمتر از تعریف شکلی، تعریف محتوایی است،آن چه می توانیم از آن به عنوان رسالت یک خبرنگار نام ببریم. رسالت یک خبرنگار فقط پوشش کتبی یا صوتی و تصویری وقایع نیست، بلکه آن چه جامعه بدان نیاز دارد،خلق واقعه است! یک خبرنگار متعهد و مستقل، به دور از باندبازی های سیاسی می تواند پرچم دار مبارزه با ظلم و فساد در جامعه باشد. خبرنگار می تواند باعث تمدن سازی شود، می تواند موتور محرک جامعه به سمت تعالی باشد، می تواند امید مظلومین و محرومین جامعه باشد. او می تواند خالق اتفاقات خوشایندی برای مردم باشد. آری، خبرنگار را رسالتی است بی پایان …

  • نویسنده : علیرضا جاویدعربشاهی