زمزمه های حضور چهره ی ملی  در عرصه انتخابات گناباد
زمزمه های حضور چهره ی ملی  در عرصه انتخابات گناباد

با نزدیک شدن به انتخابات احتمال حضور برخی چهره های مطرح کشوری در حال قوی شدن است

شنیده ها حکایت از احتمال حضور یکی از چهره های ملی درعرصه انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه گناباد و بجستان دارد.